Permisjonsreglement

Informasjon om reglene for permisjon - Oslostandarden

Det er et viktig premiss for læring at elevene er til stede i skoletiden. Skoleåret består av 190

dager, det vil si at elever og foresatte har 175 dager til ferier og annen ikke opplæringsrettet

aktivitet. Oslostandarden er forankret i opplæringsloven § 2-1 Rett og plikt til grunnskoleopplæring, første,

andre og femte ledd, og opplæringsloven § 2-11 Permisjon frå den pliktige opplæringa.

 

Permisjon eleven har krav på:

Uavhengig av om det er forsvarlig etter opplæringsloven § 2-11 første ledd, har medlemmer av

trossamfunn utenfor Den norske kirke etter søknad, rett til permisjon på sitt trossamfunns

helligdager.

Permisjon eleven ikke har krav på

For elever som ikke er omfattet av opplæringsloven § 2-11 andre ledd, gjelder kun første ledd der

det slås fast at: (&)”Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i

inntil to veker.”(&)

Skolen skal altså gjøre en todelt vurdering. Skolen må først ta stilling til om det er forsvarlig at

eleven får permisjon. Det som er forsvarlig for en elev, kan være uforsvarlig for en annen.

Dersom skolen finner at det er forsvarlig å innvilge permisjon, skal skolen deretter vurdere om

eleven faktisk kan få permisjon. Dersom skolen kommer til at de ikke kan innvilge permisjon, skal

søknaden avslås.

Permisjonens varighet

Opplæringslovens bestemmelse om maksimal permisjonstid på to -2- uker (10 skoledager), er

ufravikelig. I grunnskolen i Oslo skal det ikke innvilges permisjon for mer enn inntil 10 skoledager pr. skoleår.

 

Oslostandarden oversettes til arabisk, engelsk, somali, tamil, tyrkisk, urdu og

vietnamesisk.