Innskriving til 1. klasse

Vi minner om at det er barnets folkeregistrerte adresse som er gjeldende for hvilket inntaksområde / bostedsskole man tilhører.

Eleven skal skrives inn på Grünerløkka skole selv om:

  • Flytte ut av Grünerløkka skoles inntaksområde før skolestart
  • Flytte ut av Oslo kommune før skolestart
  • Søker privatskole
  • Søker spesialskole / gruppe
  • Søker utsatt skolestart

Flytte ut av Grünerløkka skoles inntaksområde i løpet av tiden fram til skolestart?

  • Eleven skal skrives inn selv om flyttingen er nærstående. På innskrivingsdokumentet opplyser dere om ny adresse og dato for flytting.
  • Flytter dere innad i Oslo videresender vi innskrivingsdokumentene til ny bostedsskole.
  • Flytter dere ut av Oslo kommune må dere selv ta kontakt med bostedsskole og skrive inn eleven der.

Skal dere søke privatskole?

Eleven skal skrives inn på Grünerløkka skole. Får dere skoleplass ved en privatskole og takker ja til denne, må dere kontakte oss slik at eleven skrives ut fra oss.

Har dere flyttet til skolens inntaksområde på høsten og ikke fått innkalling til innskriving?

Har dere fått innskrivingsdokumenter fra en annen skole skriver dere eleven inn på denne og opplyser om at dere har flyttet. Innskrivingsdokumentene vil bli videresendt til oss. Det kan eventuelt være lurt å legge ved bostedsbevis eller tilsvarende fra folkeregisteret, men ikke påkrevd.

Har dere ikke mottatt innskrivingsdokumenter fra en annen skole tar dere så raskt som mulig kontakt med oss og får eleven skrevet inn. Innskrivingen skjer da ved oppmøte på skolens kontor.

Ønsker dere å søke skolebytte til en annen offentlig skole?

Eleven skal skrives inn på Grünerløkka skole. På innskrivingsdokumentet oppgir dere hvilke (n) skole(r) dere søker. Vi sender kopi av innskrivingsdokumentet til den/de skolen(e) dere har søkt, og dette regnes som søknad om skolebytte. Svar på søknad om skolebytte kommer i løpet av mai. Hvis dere ønsker å ettersende dokumentasjon, opplysninger eller begrunnelser for søknaden om skolebytte, må vi motta dette før 1. mai.

Ønsker dere å søke om skolebytte til Grünerløkka skole?

Eleven skal skrives inn på bostedsskolen. På innskrivingsdokumentet fra bostedsskolen krysser man av for at man søker en annen skole. Bostedsskolen sender kopi av innskrivingsdokumentet til oss og dette regnes som søknad om skolebytte. Svar på søknad om skolebytte kommer i løpet av mai.

Opplæringsplikten (Opplæringsloven §2-1)

Det er obligatorisk med tiårig grunnskoleopplæring. Barn skal ha grunnskoleopplæring fra det året de fyller 6 år. Alle barn i grunnskolealder har rett til gratis, offentlig grunnskoleopplæring. Grunnskoleopplæringen er avgjørende for ditt barns muligheter i livet. Dere som foreldre er ansvarlige for at barnet får opplæring, og foreldre kan straffes hvis de ikke sørger for at barnet får grunnskoleopplæring. De fleste barn får opplæring i offentlig skole, men plikten kan også ivaretas ved opplæring i friskole, privatskole eller privat hjemmeundervisning. Dere må melde fra til skolen om dette.

Ønsker dere å søke utsatt skolestart?

Opplæringslovens § 2-1 fastslår at:

(…) ”Dersom det etter sakkunnig vurdering er tvil om barnet er komme tilstrekkeleg langt i utviklinga si til å starte skolen, har barnet rett til å utsetje skolestarten eitt år dersom foreldra krev det.” (…)

Foresatte bør melde fra til nærskolen ved innskriving, eller så snart som mulig, at de ønsker utsatt skolestart for sitt barn. Dette gjøres på innskrivingsdokumentet OG i brevs form.

Skolen kaller inn til et samarbeidsmøte med foresatte og barnehage der barnet drøftes.

Rektor henviser deretter barnet til pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)for vurdering.

PPT gir et sakkyndig råd, og på bakgrunn av dette samt søknad fra foresatte fatter rektor et enkeltvedtak som kan påklages. En forutsetning for at rektor kan fatte vedtak om utsatt skolestart er at barnet har barnehageplass for det året det søkes om utsatt skolestart for.

Ønsker dere å søke fremskutt skolestart?

Opplæringslovens § 2-1 fastslår at:

(…) ”Dersom foreldra søkjer om det eller samtykkjer, kan kommunen etter sakkunnig vurdering la eit barn ta til på skolen eitt år før når det innan 1. april har fylt 5 år.” (…) Bestemmelsen om at barnet må ha fylt 5 år innen 1. april er ufravikelig.

Foresatte bør melde fra til nærskolen så snart som mulig, at de ønsker fremskutt skolestart for sitt barn. Dette gjøres skriftlig til rektor.

Skolen kaller inn til et samarbeidsmøte med foresatte og barnehage der barnet drøftes. Rektor henviser deretter barnet til pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)for vurdering.

PPT gir et sakkyndig råd, og på bakgrunn av dette rådet fatter rektor et vedtak. Vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages.

Spesialundervisning (Opplæringsloven kap. 5)

En elev som ikke har eller kan få et tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning. Dersom dere tror at barnet deres har behov for spesialundervisning, må dere krysse av for dette i innskrivingsskjemaet. Før skolen kan fatte vedtak om spesialundervisning skal PPT vurdere om eleven har behov for spesialundervisning og anbefale hvilket opplæringstilbud som gir eleven et forsvarlig og likeverdig tilbud. Før skolen henviser eleven til PPT og før skolen fatter vedtak skal foresatte godkjenne dette.

Tilrettelegging av skolebygg (Opplæringsloven §9A-7)

Hvis deres barn har behov for fysiske tilpasninger som kan utløse behov for tilpasninger av skolebygget, må dere melde fra til skolen så raskt som mulig. Dere kan benytte deltet "andre opplysninger av interesse på innskrivingsskjemaet.

Særskilt språkopplæring (Opplæringsloven §2-8)

Morsmål er språket som snakkes i barnets hjem, enten av begge foreldrene eller av den ene av dem, i kommunikasjon med barnet. Elever i grunnskolen med annet morsmål enn norsk og samisk har rett til særskilt norskopplæring inntil de har tilstrekkelige norskferdigheter til å følge den ordinære opplæringen i skolen. Målet med den særskilte norskopplæringen er at eleven så snart som mulig skal få tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge ordinær opplæring. Dersom ditt barn har et annet morsmål enn norsk vil skolen vurdere om barnet har behov for særskilt norskopplæring. Dere vil få et forhåndsvarsel om dette med rett til å uttale dere.

Ønsker dere samisk som opplæringsspråk?

Lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven) definerer en same som en person som kan skrives inn i samemanntallet, og barn av personer som kan skrives inn i samemanntallet.

Opplæringsloven § 6-2 Samisk opplæring i grunnskolen slår fast at: (…) ”Utanfor samiske distrikt har samar i grunnskolealder rett til opplæring i samisk.”(…)

Dersom eleven oppfyller kravene overfor og foresatte ønsker samisk som opplæringsmål krysser foresatte av i rubrikken for dette på innskrivingsdokumentet.

Opplæring i eller på samisk administreres og gjennomføres av Kampen skole.  

Opplæring på nynorsk (Opplæringsloven §2-5)

Hvis minst 10 elever på barnskolen ønsker skriftlig opplæring i nynorsk har de rett til å tilhøre en egen elevgruppe. Hvis de elevene som ønsker skriftlig opplæring er spredd på flere skoler vedtar foreldrene med vanlig flertall hvilken skole opplæringen skal gis ved. Dette betyr at eleven kan få et tilbud om dette på en annen skole enn nærskolen sin. Kryss av for nynorsk som opplæringsmål på innskrivingsskjemaet hvis dere ønsker nynorsk.

Les mer om innskriving og skolestart på Oslo kommunes nettsider 

Spørsmål

Har du spørsmål knyttet til innskriving ta kontakt med Kjetil Martens Ljådal (undervisningsinspektør): Kjetil.Martens.Ljadal@ude.oslo.kommune.no 48957676