Elevrådet

Møtebord til elevråd

Skolen skal være en viktig demokratisk arena for barn og unge hvor de kan oppleve medbestemmelse. Elevrådet er en av de viktigste arenaene hvor elevene har krav på å bli hørt. Rådet har representanter fra alle klasser fra og med 4. klasse. De har møte èn gang i måneden og møtene ledes av sosiallærer som også følger opp sakene. Elevrådsrepresentantene er bindeleddet mellom klassen og elevrådet.

Elevrådet tar opp ulike saker knyttet til skolehverdagen som f.eks. dårlig renhold, inneluft, det psykososiale miljøet på skolen. Elevrådet bestemmer også hvilken organisasjon de innsamlede pengene knyttet til FN-dagen gis til. Elevrådet var også med på å utforme planen for og velge de nye lekeapparatene som stod ferdig i november 2015. Andre saker elevrådet har vært med på å utarbeide er trivselsmålene for skolen.

Elevrådet velges ved oppstart av hvert skoleår.