Hva er AKS?

barnDet som skiller aktivitetsskolen fra skolefritidsordningen er at det for AKS foreligger en rammeplan som skal sikre at aktivitetsskolen er en alternativ læringsarena som understøtter skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale utvikling. Vi skal tilby læringsstøttende aktiviteter som er strukturerte og forutsigbare, og vi skal gi rom for fysisk aktivitet og lek.

I en stadig mer krevende skolehverdag blir AKS mer og mer sentralt for både den sosiale og den faglige utviklingen til elevene. For nye førsteklassinger vil AKS være en viktig arena for etablering av nye vennskap og utvikling av trygghet på omgivelsene, og ikke minst på seg selv. Skolen anbefaler alle elever på 1.-4.trinn å gå på AKS.

På Grünerløkka skole har aktivitetsskolen et tett samarbeid med lærerne på de laveste trinnene, og skole og AKS jobber kontinuerlig for å skape en helhetlig hverdag for elevene. Trivsel og trygghet henger tett sammen med faglig utvikling, og dialog mellom skole og AKS er en av de måtene vi kan kvalitetssikre skolehverdagen til alle våre elever.