Skolemiljøutvalget

Artikkelbilde for skolemiljøutvalget

Elever og foresatte skal være i flertall i utvalget. Utvalget skal gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljøet, men har ikke rett til å fatte bindende vedtak. Skolemiljøutvalget kan også be skolen sette inn tiltak for å bedre det fysiske og det psykososiale miljøet på skolen. Alle grunnskoler og videregående skoler har plikt til å ha et skolemiljøutvalg.

 

Medlemmer i skolemiljøutvalget 2017/18:

ROLLE

NAVN

E-POST

Leder, skolens representant

Arve Rønning

Arve.ronning@ude.oslo.kommune.no

Elevrepresentant

Ariana Ultvedt Jones

Arjoa006@osloskolen.no

Elevrepresentant

Wilsan Abdi Abongue - Bekombo

Wieba001@osloskolen.no

Foreldrerepresentant

Åsta Farstad Vedeler

 

Foreldrerepresentant

HeleneRist

 

Vara foreldrerepresentant

Elin Straume

 

Vara foreldrerepresentant

Morten Iversen