Samarbeidslæring

Elever arbeider i klasserom

Dette vil si at:

-Elevene er muntlig aktive med hverandre. For eksempel ved samarbeidsoppgaver i grupper og par.

-Vi bruker åpne og rike oppgaver som fremmer refleksjon og diskusjon blant elevene.

-Lærerens rolle i mange situasjoner endres,  fra foreleser til veileder.

-Elevene vurderer seg selv og andres innsats.

Dette gjør vi fordi:

- Det er tråd med verdigrunnlaget i fagfornyelsen.

-Forskning viser at denne typen undervisning fremmer læring både faglig og sosialt.

-Denne måten å arbeide på ruster oss godt til å jobbe med tverrfaglige emner og kompetanser i ny læreplan.

-Vi ser at det fører til høy grad av deltagelse og engasjement hos elevene.

-Læringsbrett gir oss nye muligheter til å jobbe med elevaktiv undervisning.

 

Alle lærerne hos oss jobber med samarbeidslæring i deler av undervisningen og ledelsen driver systematisk skolevandring i henhold til prinsippene under.