Innskriving av barn f. 2013 med skolestart august 2019

Gutt og jente, med skoleelementer

Innskrivingen er tirsdag 4. desember kl. 17.00. Første skoledag er mandag 19. august 2019.

Foresatte vil få tilsendt innskrivingsdokumenter og innkalling til innskriving i slutten av november året før barnet skal begynne på skolen og når skolen har fått oversikten over hvilke elever som tilhører skolens veiledende intaksområde.

Vi minner om at det er barnets folkeregistrerte adresse som er gjeldende for hvilket inntaksområde / bostedsskole man tilhører.

Eleven skal skrives inn på Grünerløkka skole selv om:

  • Flytte ut av Grünerløkka skoles inntaksområde før skolestart
  • Flytte ut av Oslo kommune før skolestart
  • Søker privatskole / friskole
  • Søker spesialskole / gruppe
  • Søker utsatt skolestart

Flytte ut av Grünerløkka skoles inntaksområde i løpet av tiden fram til skolestart?

  • Eleven skal skrives inn selv om flyttingen er nærstående. På innskrivingsdokumentet opplyser dere om ny adresse og dato for flytting.
  • Flytter dere innad i Oslo videresender vi innskrivingsdokumentene til ny bostedsskole.
  • Flytter dere ut av Oslo kommune må dere selv ta kontakt med bostedsskole og skrive inn eleven der.

Skal dere søke privatskole / friskole?

Eleven skal skrives inn på Grünerløkka skole. Får dere skoleplass ved en privatskole og takker ja til denne, må dere kontakte oss slik at eleven skrives ut fra oss.

Har dere flyttet til skolens inntaksområde på høsten og ikke fått innkalling til innskriving?

Har dere fått innskrivingsdokumenter fra en annen skole skriver dere eleven inn på denne og opplyser om at dere har flyttet. Innskrivingsdokumentene vil bli videresendt til oss. Det kan eventuelt være lurt å legge ved bostedsbevis eller tilsvarende fra folkeregisteret, men ikke påkrevd.

Har dere ikke mottatt innskrivingsdokumenter fra en annen skole tar dere så raskt som mulig kontakt med oss og får eleven skrevet inn. Innskrivingen skjer da ved oppmøte på skolens kontor.

Ønsker dere å søke skolebytte til en annen offentlig skole?

Eleven skal skrives inn på Grünerløkka skole. På innskrivingsdokumentet oppgir dere hvilke (n) skole(r) dere søker. Vi sender kopi av innskrivingsdokumentet til den/de skolen(e) dere har søkt, og dette regnes som søknad om skolebytte. Svar på søknad om skolebytte kommer rundt 1. juni. Hvis dere ønsker å ettersende dokumentasjon, opplysninger eller begrunnelser for søknaden om skolebytte, må vi motta dette før 1. mai.

Ønsker dere å søke om skolebytte til Grünerløkka skole?

Eleven skal skrives inn på bostedsskolen. På innskrivingsdokumentet fra bostedsskolen krysser man av for at man søker en annen skole. Bostedsskolen sender kopi av innskrivingsdokumentet til oss og dette regnes som søknad om skolebytte. Svar på søknad om skolebytte kommer i månedsskiftet april/mai.

Ønsker dere å søke utsatt skolestart?

Opplæringslovens § 2-1 fastslår at:

(…) ”Dersom det etter sakkunnig vurdering er tvil om barnet er komme tilstrekkeleg langt i utviklinga si til å starte skolen, har barnet rett til å utsetje skolestarten eitt år dersom foreldra krev det.” (…)

Foresatte bør melde fra til nærskolen ved innskriving, eller så snart som mulig, at de ønsker utsatt skolestart for sitt barn. Dette gjøres på innskrivingsdokumentet OG i brevs form.

Skolen kaller inn til et samarbeidsmøte med foresatte og barnehage der barnet drøftes.

Rektor henviser deretter barnet til pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)for vurdering.

PPT gir et sakkyndig råd, og på bakgrunn av dette rådet fatter rektor et vedtak. Vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages. En forutsetning for at rektor kan fatte vedtak om utsatt skolestart er at barnet har barnehageplass for det året det søkes om utsatt skolestart for.

Ønsker dere å søke fremskutt skolestart?

Opplæringslovens § 2-1 fastslår at:

(…) ”Dersom foreldra søkjer om det eller samtykkjer, kan kommunen etter sakkunnig vurdering la eit barn ta til på skolen eitt år før når det innan 1. april har fylt 5 år.” (…) Bestemmelsen om at barnet må ha fylt 5 år innen 1. april er ufravikelig.

Foresatte bør melde fra til nærskolen så snart som mulig, at de ønsker fremskutt skolestart for sitt barn. Dette gjøres skriftlig til rektor.

Skolen kaller inn til et samarbeidsmøte med foresatte og barnehage der barnet drøftes. Rektor henviser deretter barnet til pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)for vurdering.

PPT gir et sakkyndig råd, og på bakgrunn av dette rådet fatter rektor et vedtak. Vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages.

Ønsker dere samisk som opplæringsspråk?

Lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven) definerer en same som en person som kan skrives inn i samemanntallet, og barn av personer som kan skrives inn i samemanntallet.

Opplæringsloven § 6-2 Samisk opplæring i grunnskolen slår fast at: (…) ”Utanfor samiske distrikt har samar i grunnskolealder rett til opplæring i samisk.”(…)

Dersom eleven oppfyller kravene overfor og foresatte ønsker samisk som opplæringsmål krysser foresatte av i rubrikken for dette på innskrivingsdokumentet.

Opplæring i eller på samisk administreres og gjennomføres av Kampen skole.  

Les mer om innskriving og skolestart på Oslo kommunes nettsider 

Spørsmål

Har du spørsmål knyttet til innskriving ta kontakt med Hilde Handeland (undervisningsinspektør): postmottak@ude.oslo.kommune.no  skriv "Grünerløkka skole" i emnefeltet, eller du kan ringe tlf 22 46 42 00.